Formål...

  Skolens formål er, at udøve skolevirksomhed på følgende måde: 
  

	• At give undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

	• At medvirke til, i samarbejde med forældrene, at bibringe eleverne de bedst
		mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, 
		der er i overensstemmelse med den Islamiske religion uden nogen form for ekstremisme. 
		
	• At tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle en muslimsk
	   identitet, der kan være dem en styrke og ballast i forhold til deres alsidige personlige 
	   udvikling og til omverdenen. Herunder sikre at eleverne bliver i stand til at kommunikere på dansk. 
	   
	• Ud over det kundskabsmæssige lægger skolen i sin undervisning vægt på, at eleverne gennem 
	  det daglige arbejde opøves til at leve i et demokrati og vise ansvar og tolerance. 
	  
	• Skolen lægger desuden vægt på, at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og befinder sig godt. 

	• At disse mål skal søges opfyldt igennem et tæt samarbejde imellem forældre, bestyrelse,   
	ledelse og kvalificerede lærere. Desuden lægger skolen vægt på, at der foregår en løbende   
	opkvalificering af vores lærerstab og at skolen til stadighed er up to date med den 
	aktuelle udvikling i den offentlige skoledebat. Samt at vores 2-sprogede elevers uddannelsesniveau øges   
	og danner grundlag for fortsat uddannelse og integration i det danske samfund...